MCK Giá Vốn điều lệ (triệu VNĐ)  
  NgocTung - 230,000  
  DVD - 119,100  
  DuocICA - 116,500  
  Oseven - 111,600  
  PBC - 73,500